Batimetrijsko snimanje lokacije prelaska gasovada Južni tok preko reke Dunav

Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi
Lokacija:
Smederevo, Srbija
Trajanje projekta:
Oktobar 2013
Usluge:
Batimetrijsko snimanje multibeam UZV uređajem, obada podataka snimanja, izrada detaljnog modela terena i export podataka za dalju analizu i sjedinjavanje sa podacima topografskog premera
Download
Batimetrijsko snimanje je bilo deo celekupnog geodetskog snimanja lokacije i treba da posluži kao osnova Glavnog dizajna prelaska rute gasovoda Južni tok preko Dunava u blizini Smedereva. Snimanje je izvršeno i podaci su usaglašeni sa podacim topografskog premera koji je u isto vreme vršen na pomenutoj lokaciji.